“เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจผ่าน QR Code”