LOGO


เมื่อก่อนตำบลบัวใหญ่ยังเป็นตำบลสันทะอยู่ แต่พอปี พ.ศ. 2525 ทุกหมู่บ้านของตำบลสันทะ ซึ่งอยู่ในการปกครองของท่านกำนันบุญรัตน์ กาฝั้น เห็นการปกครองลำบากเพราะแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน และการคมนาคมสมัยนั้นถนนยังเป็นถนนลูกรังอยู่ จึงขอแยกการปกครองออกเป็น 2 ตำบล โดยใช้เขตลำห้วยเป็นแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่บ้านนาแดง ไปถึง ขุนสถาน รวม 8 หมู่บ้านยังอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบลสันทะและตั้งแต่บ้านนาไค้ขึ้นมาจนถึงบ้านหนองห้า รวม 8 หมู่บ้าน มาเป็นตำบลบัวใหญ่ในปัจจุบันนี้ และตำบลสันทะได้เลือกตั้งกำนันขึ้นมาใหม่ ส่วนตำบลบัวใหญ่คงใช้กำนันคนเดิมคือนายบุญรัตน์ กาฝั้น ซึ่งอยู่ในเขตบ้านนาแหน การที่ได้ตั้งชื่อตำบล “บัวใหญ่ “ เพราะว่าที่บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 มีหนองน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองมาหลายร้อยปี ชื่อว่าหนองปวน หนองน้ำนี้จะมีสิ่งแปลกอยู่คือจะมี “ดอกบัวหลวง” ขึ้นอยู่เต็มทั้งหนอง ซึ่งเป็นดอกบัวที่สวยงามมาก จึงได้ลงความเห็นว่า ให้ชื่อตำบลเป็นตำบลบัวใหญ่ เพื่อจะได้เป็นที่ระลึกแก่คนทั่วไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่มงคล ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 72 กิโลเมตร โดยเส้นทางจากจังหวัดน่าน ถึงอำเภอนาน้อยผ่านอำเภอเวียงสา ลักษณะเส้นทางลาดยางคดเลี้ยวไปตามลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นภูเขาและอยู่ห่างจากอำเภอนาน้อย เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร