ภาษีป้าย

Posted by:

🚩ว่าด้วยเรื่อง “ภาษีป้าย”
🚩ภายในเดือน มีนาคมของปี ยังไม่ใช่วันสุดท้ายในการชำระภาษี แต่เป็นวันสุดท้ายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ตามมาตร 12 ภาษีป้าย
🚩กรณี ไม่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)ภายในเวลาที่กำหนดภายในเดือน มีนาคมของปี ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย ตามมาตรา 25 (1) ภาษีป้าย
🚩ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ ให้ชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ป.3) ตามมาตร 19 ภาษีป้าย
🚩ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ป.3) ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

0