โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมทำแนวกันไฟ) ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

Posted by:

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมทำแนวกันไฟ) ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล จิตอาสา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน นักเรียน และประชาชนทั้่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 60 คน

0